YÖNETMELİK

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
İNSAN HAKLARI MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

I.BÖLÜM
Genel Hükümler
Merkezin Kuruluşu, Amacı ve Etkinlikleri

Kuruluş

Madde 1: 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 110/17. maddesi ile Türkiye Barolar Birliğinin görevleri arasında yer alan, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak amacıyla Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına bağlı olarak ve bu Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere, "Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi" kurulmuştur. (Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 20.11.2009 gün ve 2009-841 sayılı kararıyla “İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi” ismi, “İnsan Hakları Merkezi” olarak değiştirilmiştir.)

Amaç
Madde 2: Merkezin amacı, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, hukukun üstünlüğünün egemen kılınması, insan hakları alanında ulusal ve ulusal üstü hukuk ekseninde, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açılarından mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışma yapmaktır.

Görev ve Etkinlikler
Madde 3: Merkez, ikinci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına sunulup, onayı alınmak suretiyle aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür.

 1. İnsan haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,
 2. Ulusal üstü planda insan hakları alanındaki gelişmeleri izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak,
 3. İnsan haklarına ilişkin konularda süreli ve süresiz her türlü yayını Türkiye Barolar Birliği yayın birimi ile eşgüdümlü olarak yapmak,
 4. İnsan hakları konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak,
 5. Konusu ile ilgili arşiv, kütüphane ve benzeri diğer tesisleri kurmak,
 6. İnsan hakları alanında uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, yürütmek ve danışmanlık hizmeti vermek,
 7. Toplumun insan hakları alanında bilgisini ve duyarlığını geliştirmeye yönelik eğitim projeleri üretmek uygulamak .
 8. Uluslararası insan hakları belgelerinde benimsenen, insan haklarına ilişkin ihlaller karşısında ulusal ve uluslararası yargı mercilerine başvurmak ve hak aramak,
 9. Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.
 10. Ulusal ve uluslararası yaşanan insan hakları ihlalleri konusunda Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna rapor sunmak.

 

II.BÖLÜM
Merkezin Yapılanması

I. Koordinatör
Madde 4:
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kendi içinden belirlediği İnsan Hakları Merkezi ile sorumlu üye veya üyeler koordinatör olarak görevlendirilir.

Görev ve yetkileri
Madde 5: Koordinatörün görevi Türkiye Barolar Birliği ile İnsan Hakları Merkezi arasındaki eşgüdümü sağlamaktır.

II- Merkezin Organları
Madde 6: İnsan Hakları Merkezinin Organları şunlardır:
A) Başkan
B) Yürütme Kurulu
C) Bilim-Danışma Kurulu

A) Başkan
Madde 7: Başkan; TBB Yönetim Kurulu tarafından, insan hakları konusunda çalışmaları ve etkinlikleri olan hukukçular arasından atamayı yapan TBB Yönetim Kurulunun çalışma süresi ile sınırlı olmak üzere seçilir. Başkan sürenin bitiminden sonra yeniden aynı göreve seçilebilir.

Görev ve Yetkileri
Madde 8: Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Merkezi; Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanının bilgisi dahilinde İnsan hakları birimleri önünde temsil etmek,
 2. Yürütme kurulu ve Bilim-Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık etmek,
 3. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına; merkezin amacının gerekli kıldığı etkinlik projelerinin ve çalışma programlarının hazırlanması; yürütülmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi,
 4. Yıl sonunda merkezin geçmiş yıla ilişkin etkinlik raporunu yürütme kurulu ile birlikte hazırlamak ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına sunmak,
 5. Merkezin yıllık etkinlik raporunu, Bilim-Danışma kurulunun görüş ve önerilerini de alarak yürütme kurulu ile birlikte hazırlayıp Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının onayına sunmak,
 6. Gerekli gördüğünde Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi organlarını olağanüstü toplantıya çağırmak.

B) Yürütme Kurulu
Madde 9: Yürütme Kurulu: Koordinatör, Başkan, Bilim-Danışma Kurulu Temsilcisi ile TBB Yönetim Kurulunun Bilim-Danışma Kurulunun önerilerini dikkate alarak insan hakları konusunda çalışma ve etkinlikleri ile tanınan hukukçular arasından seçeceği iki akademisyen ve beş avukat üyeden ve ayrıca başkanın atayacağı iki üye olmak üzere toplam onbir üyeden oluşur.’’ (Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 01.12.2013 tarih ve 201300018 nolu toplantısında alınan karar ile değiştirilmiştir.)

Görev ve yetkileri
Madde 10: Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Merkezin yıllık etkinlik raporunun, Bilim-Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini de alarak Başkan ile birlikte hazırlanması.
 2. Merkezin amacı doğrultusunda gerekli çalışma programlarının hazırlanması, projelendirilmesi ve yürütülmesi,
 3. Her yıl sonunda merkezin geçmiş yıla ilişkin etkinlik raporunun hazırlanması,
 4. Sekreterya faaliyetlerinin yürütülmesi için kendi içinden bir üyenin seçilmesi.
 5. Merkezin amaçlarının gerekli kıldığı çalışma gruplarının oluşturulması ve bu grupların eşgüdümünün sağlanması
 6. Merkez çalışma alanı ile ilgili olarak Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun vereceği işlerin yürütülmesi.

C) Bilim-Danışma Kurulu
Madde 11: İnsan Hakları alanında çalışma ve etkinlikleri ile tanınan kişiler arasından Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kurulunca seçilen en az 20 kişiden oluşur. Görev süresi atamayı yapan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun çalışma süresi ile sınırlıdır. Bilim-Danışma Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine en az 3 ayda bir olağan toplantı yapar. Mazereti olmaksızın üst üste 3 kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer. Kurul üyeliğinin herhangi bir nedenle bu süre dolmadan boşalması halinde yeni seçilen üye ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

İHM Yürütme Kurulu, güncel etkinlikler ve gündemler doğrultusunda Bilim Danışma Kurulu Üyelerinin bir kısmını uzmanlık alanları ile sınırlı olarak görüş ve düşüncelerini almak üzere olağanüstü toplantıya çağırabilir. (Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 01.12.2013 tarih ve 201300018 nolu toplantısında alınan karar ile eklenmiştir.)

Görevi
Madde 12: Bilim Danışma Kurulunun Görevleri Şunlardır;

 1. Merkezin çalışma ve etkinlikleri konusunda görüş bildirmek, önerilerde bulunmak, gerektiğinde bu etkinlik ve çalışmalara katılmak,
 2. Yürütme Kurulu üyelerinin belirlenmesi konusunda Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına öneride bulunmak
 3. Yürütme Kurulu toplantılarında kurulu temsil edecek üyeyi seçmek.

Merkez Görevlisi
Madde 13: Merkez görevlisi, merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesine yardımcı olmak, kayıt ve tutanakları düzenli olarak tutmak, arşiv düzenlenmesi ve yazışmaları yürütmek, merkez amacına uygun araştırmaların yapılması için Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Merkez görevlisinin hizmeti ücretlidir.

 

III.BÖLÜM
Mali Hükümler

Merkezin Giderleri
Madde 14: Merkezin amacını ve bu yönetmelikte belirlenen etkinliklerini yerine getirmeye
yönelik her türlü giderleri Türkiye Barolar Birliği bütçesinden karşılanır. Yönetmeliğin 3. maddesine göre onay alınmış etkinliklerin ve yayınların giderleri Merkez Başkanı'nın önerisi üzerine Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca yapılır.

IV.BÖLÜM
Son Hükümler


Madde 15: Bu Yönetmelik Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabulü ile aynı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 16: Bu yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yürütür.

© 2017 Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Merkezi | insanhaklari.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem